Algemene voorwaarden voor dienstverlening.

1. Gebruikte definities

In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:

-OVVK : de maatschap OVVK Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een arbeidsovereenkomst werkzame advocaten en overige personeelsleden, gevestigd en kantoorhoudende te Bergen op Zoom. OVVK bestaat uit natuurlijke personen. 

-De cliënt : de contractspartij van OVVK.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan OVVK verstrekt, alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.

-Alle bedingen in deze algemene voorwaarden, de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 8 daaronder begrepen, zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten en al diegenen die voor OVVK werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, alsmede ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht door OVVK zijn ingeschakeld.

3. Opdracht

-Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door OVVK is aanvaard. Tot aanvaarding is OVVK nimmer verplicht.

-Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OVVK.

-Een opdracht geldt voor onbepaalde tijd.

4. Uitvoering van de opdracht

-OVVK bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en welke aan OVVK verbonden persoon/personen deze opdracht uitvoert/uitvoeren.

-OVVK zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar geeft nimmer garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat.

-OVVK voert haar werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

-De opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de cliënt uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door OVVK verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de cliënt een derde van de inhoud van die werkzaamheden kennis laat nemen, dient de cliënt te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De cliënt vrijwaart OVVK tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door OVVK ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

5. Inschakeling van derden

-OVVK is bevoegd om namens en op kosten van de cliënt diensten van derden te betrekken. Hierbij zal OVVK vanzelfsprekend de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

-Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan is het OVVK toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.

-OVVK is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde of voor tekortkomingen in van derden ontvangen informatie, behoudens opzet of grove schuld van OVVK.

6. Honorarium en kosten

-De cliënt is aan OVVK een honorarium, te vermeerderen met BTW, alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd.

-De gemaakte kosten bestaan uit:

  • de te specificeren kosten, zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten ten behoeve van taxaties en vertalingen en dergelijke;
  • niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, fax, e-mail en dergelijke, forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium en te vermeerderen met BTW.

-OVVK is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel de einddeclaratie worden verrekend.

-Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de cliënt mogen komen.

7. Betaling

De betaling van declaraties dient, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, op de wijze zoals op de declaratie vermeld.

Van verschotten bestaande uit griffierechten kan in afwijking van de hiervoor genoemde betalingstermijn omgaande betaling verlangd worden. OVVK is niet gehouden tot het verrichten van werkzaamheden zolang deze niet zijn voldaan  en is niet aansprakelijk voor uit deze opschorting voortvloeiende schade.

In geval van door de overheid gefinancierde rechtshulp is OVVK niet gehouden werkzaamheden te verrichten zolang niet als voorschot  is voldaan het bedrag van de (vermoedelijk) door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage

-Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

-Indien OVVK incassomaatregelen neemt ter incassering van openstaande declaraties, dan is de cliënt de buitengerechtelijke kosten en (voor zover deze daarin niet zijn begrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld aan de hand van de Staffel buitengerechtelijke incassokosten 1 juli 2012 op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

-Indien de cliënt zich niet kan verenigen met  een declaratie die door OVVK voor de verrichte en/of nog te verrichten diensten aan de cliënt is verzonden, dient de cliënt zulks  schriftelijk aan OVVK kenbaar te maken. Indien de cliënt zijn bezwaren kenbaar maakt, ontvangt hij zo spoedig mogelijk een specificatie van de declaratie (voorzover het een declaratie voor reeds verrichte werkzaamheden betreft). Mochten de bezwaren daarmee niet weggenomen zijn, dan zal OVVK zich zo spoedig mogelijk wenden tot de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, teneinde de declaratie te laten begroten. Indien de cliënt geen bezwaren kenbaar maakt tegen de declaratie en OVVK vervolgens tot invordering overgaat via een gerechtelijke procedure, verliest de cliënt het recht om deze mogelijke bezwaren tegen de declaratie alsnog in de invorderingsprocedure als verweer tegen de vordering aan te voeren.

8. Aansprakelijkheid

-De aansprakelijkheid van OVVK voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-

verzekering van OVVK in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

-De beroepsaansprakelijkheid van OVVK is verzekerd bij Nationale Nederlanden tot een bedrag van € 1.135.000,00 per gebeurtenis en maximaal twee keer per jaar. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door OVVK nadere inlichtingen verschaft.

-Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens OVVK in verband met door OVVK verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

-Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en OVVK is Nederlands recht van toepassing.

-Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de Rechtbank zal alleen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd zijn van dat geschil kennis te nemen.

-Deze algemene voorwaarden zijn  gedeponeerd op 9-1-2014 bij de Kamer van Koophandel.  Zij liggen voorts ter inzage op het kantoor van OVVK aan de Westersingel 75 te Bergen op Zoom en worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden.